Statut Związku

Statut stanowi integralną część Uchwały Nr 2 Zgromadzenia Założycielskiego Związku Pracodawców Stomatologii z dnia 06 marca 2020 roku.

STATUT

Związku Pracodawców Stomatologii

z siedzibą w Biłgoraju

Rozdział I

Nazwa, teren działania, charakter prawny

§ 1

Związek Pracodawców nosi nazwę „Związek Pracodawców Stomatologii” i zwany jest w dalszej części statutu „Związkiem ”

§ 2

1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz Związku jest Biłgoraj.

§ 3

Związek jest dobrowolną i samorządną organizacją, której celem jest ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego.

§ 4

Związek jest organizacją zrzeszającą osoby prawne i fizyczne świadczące usługi stomatologii, będące podmiotami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 01 czerwca 2011r.), będące w rozumieniu prawa polskiego pracodawcami

Rozdział II.

Cel i zadania związku oraz sposoby ich realizacji

§ 5
Celem Związku jest:
1. Reprezentowanie interesów społecznych i gospodarczych członków Związku;
2. Działanie na rzecz tworzenia i utrzymania spokoju społecznego w stosunkach pracy;
3. Uczestniczenie w kształtowaniu polityki społecznej i ustawodawczej dotyczącej interesów pracodawców zrzeszonych w związku;
4. Prowadzenie polityki wspierania członków Związku w negocjacjach ze związkami zawodowymi;
5. Organizowanie i wspieranie kształcenia pracowników pracodawców należących do Związku;
6. Prowadzenie działań zmierzających do zwiększenia znaczenia Związku;
7. Reprezentowanie i ochrona interesów członków Związku w zakresie ochrony praw niemajątkowych;
8. Inicjowanie działań zmierzających do zwiększenia konkurencyjności członków Związku oraz podniesienia jakości świadczonych usług;
9. Edukacja członków.

§ 6
Cele i zadania Związku są realizowane przez:
1. Prezentowanie opinii oraz przygotowywanie interpelacji w sprawach związanych z ochroną zdrowia,
2. Występowanie w imieniu członków związku do organów administracji rządowej i organów administracji samorządowej,
3. Delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władz samorządowych, rządowej i ustawodawczej,
4. Tworzenie zespołów doradczych wspartych pracownikami oraz ekspertami zewnętrznymi,
5. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi o celach zbieżnych z celami Związku,
6. Występowanie do organów posiadających inicjatywę legislacyjną z wnioskami legislacyjnymi, opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych,
7. Prowadzenie doradztwa na rzecz członków Związku,
8. Organizowanie i wspieranie kształcenia pracodawców,
9. Wspieranie członków związku w negocjacjach z jednostkami dysponującymi środkami publicznymi przeznaczonymi na ochronę, profilaktykę i promocję zdrowia,
10. Reprezentowanie członków Związku wobec organów Kas Chorych i Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, Administracji Rządowej i Samorządowej,
11. Reprezentowanie członków Związku wobec związków zawodowych,
12. Inicjowanie i uczestniczenie w badaniach naukowych.

Rozdział III

Członkowie Związku , ich prawa i obowiązki

§ 7

1. Członkiem Związku może zostać pracodawca prowadzący aktywną działalność gospodarczą w zakresie stomatologii, z zastrzeżeniem § 4.

2. Członkostwo w Związku jest dobrowolne i nie może ograniczać działalności gospodarczej członków Związku.

§ 8

1. Członkostwo w Związku nabywa pracodawca, który złoży pisemną deklarację przystąpienia do Związku popartą rekomendacją dwóch członków Związku oraz uzyska akceptację Zarządu Związku.

2. Zarząd Związku na kolejnym posiedzeniu licząc od dnia wpłynięcia deklaracji podejmuje uchwałę o przyjęciu przedsiębiorcy w poczet członków bądź odmowie przyjęcia.

3. W razie odmowy przyjęcia, zainteresowanemu służy prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od doręczenia kopii uchwały.

4. Prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje członkom, którzy w dniu zebrania nie posiadają zaległości w płatnościach składek.

5. Każdy członek ma prawo do jednego głosu na Walnym Zebraniu Członków. W przypadku powstania jakiegokolwiek stosunku zależności (prawnego, organizacyjnego, ekonomicznego) pomiędzy członkami związku, podmioty te łącznie mają prawo do jednego głosu w trakcie trwania stanu zależności. Członkowie mają obowiązek poinformowania zarządu o fakcie powstania zależności pod rygorem utraty członkostwa.

6. Przepis pkt. 1 nie ma zastosowania do członków założycieli, którzy członkostwo nabywają z chwilą wpisania Związku do rejestru.

§ 9

1. Członkowie Związku mają prawo uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych w ramach zadań statutowych Związku.
2. Członkowie Związku mają prawo do:
1) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Związku;
2) uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Związek
3) korzystania z innych uprawnień na zasadach określanych przez Zarząd.

§ 10

1. Członkowie Związku obowiązani są:
1) troszczyć się o dobro i rozwój Związku;
2) brać czynny udział w działalności Związku;
3) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Związku;
2. Do obowiązków członków Związku należy regularne opłacanie składek członkowskich i godne reprezentowanie Związku.

§ 11

1. Członkostwo w Związku ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie;
2) skreślenia z listy członków w przypadkach określonych w punkcie 2 tego paragrafu;
3) rozwiązania Związku.
2. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków Związku może nastąpić, jeżeli członek:
1) nie spełnia wymagań statutowych;
2) w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe;
3) działa na szkodę Związku;
4) nie bierze udziału w działalności statutowej Związku przez okres jednego roku lub zalega z płatnością składek przez sześć miesięcy i mimo wezwania świadczenia tego nie spełnia.
3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków Związku podejmuje Zarząd Związku. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.

Rozdział IV.

Władze Związku oraz ich organizacja

§ 12
1. Władzami Związku są :
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Związku lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany na kolejnym Walnym Zebraniu Członków.

§ 13

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Związku.
2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie kierunków działalności Związku na kolejny rok;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;
3) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i skarg na działalność Zarządu;
5) uchwalanie statutu i dokonywanie jego zmian;
6) określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania;
7) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku;
8) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Związku, lub takich dla których statut nie ustala właściwości innych władz Związku.

§ 14

1. Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku jednak nie później jak do dnia 30 czerwca każdego roku.
2. Walne Zebranie Członków Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co cztery lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej w związku z wykonywanymi przez nią uprawnieniami;
3) na wniosek członka Związku popartego przez 1/2 liczby członków Związku.
4. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków powinien powiadomić na piśmie
o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 30 dni przed tym terminem.
5. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.

§ 15

1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne:
1) w pierwszym terminie gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby członków;
2) w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany
w zawiadomieniu.
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd bądź Komisję Rewizyjną.
3. Uchwały w sprawie zmian w statucie i rozwiązania Związku mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu Członków bierze udział co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania i gdy sprawy te są umieszczone w porządku obrad.

§ 16

1. Zarząd Związku składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wice Prezes i członkowie zarządu. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.
3. W skład Zarządu może wejść jedynie osoba reprezentująca Członka Związku.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5. Zasady zwoływania posiedzeń oraz pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez tę władzę.
6. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie obiegowym.
7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
8. W przypadku równej ilości głosów, głos decydujący ma Prezes Zarządu.
9. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Związku. W razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz. Prezes pełni również funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Związku .
10. Prezes Zarządu ma prawo samodzielnie reprezentować Związek wobec organów administracji państwowej, instytucji kontrolnych oraz sądów.

§ 17

Do kompetencji Zarządu należy :
1. Kierowanie działalnością Związku;
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
3. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
4. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych;
5. Składanie sprawozdań z działalności Związku;
6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku;
7. Reprezentowanie Związku na zewnątrz;
8. Podejmowanie inicjatyw w imieniu Związku;
9. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych;
10. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.

§ 18

1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Związku powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków w tym z przewodniczącego oraz członków komisji.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu Związku.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Związku
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę. Regulamin działalności Komisji Rewizyjnej nie może naruszać kompetencji innych organów Związku.
6. Komisja rewizyjna może podejmować decyzje w trybie obiegowym.

§ 19

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :
1. Kontrolowanie działalności Związku pod względem celowości, prawidłowości i zgodności
z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania;
2. Zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie;
3. Składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Związku bądź w stosunku do każdego z członków Zarządu oddzielnie;
4. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 20

1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
1) upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania;
2) ustania bądź zawieszenia członkostwa w Związku;
3) zrzeczenia się udziału w tych organach;
4) odwołania przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział V.
Majątek i fundusze

§ 21

1. Majątek Związku powstaje z:
1) składek członkowskich;
2) darowizn;
3) spadków;
4) zapisów;
5) własnej działalności gospodarczej;
6) dochodów z majątku Związku.
2. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§ 22
Związek nie może:
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem;
2. Przekazywać swego majątku na rzecz członków Związku, członków organów Związku lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
3. Wykorzystywać swego majątku na rzecz członków i osób trzecich za wyjątkiem sytuacji gdy służy to realizacji celów statutowych.

§ 23

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Związek może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Związku wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa celowego udzielonego przez Zarząd.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Związku

§ 24

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku przez Walne Zebranie Członków wymaga większości dwóch trzecich głosów, przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Związku
3. Jeżeli uchwała o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorem Związku jest Prezes Związku.

Warszawa, 06.03.2020

Artur Wanarski – Prezes Zarządu …………………………..

Piotr Grudziński – Wice Prezes …………………………..

Wojciech Frydrych – Członek Zarządu …………………………..

Scroll to Top